Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-05.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Płachcińska – Bubienko, e-mail: abubienko@sp6.edu.torun.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:sp6@sp6.edu.torun.pl, telefon: 56 62 316 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą wejścia znajdujące się od strony boiska szkolnego:
  • wejście nr 1 – dla oddziałów przedszkolnych, z podjazdem dla niepełnosprawnych;
  • wejście nr 2 – dla klas 1-5, brak podjazdu dla niepełnosprawnych;
  • wejście nr 3 – dla klas 6 – 8 oraz interesantów, brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
 2. Do parterowego budynku sal gimnastycznych prowadzi wejście od strony Placu Zabaw, z podjazdem dla niepełnosprawnych;
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
 5. W budynku szkolnym na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. W obrębie korytarzy występują schody (różnice poziomów). Budynek nie posiada wind.
 6. W budynku szkolnym w części zajmowanej przez oddziały przedszkolne oraz w budynku sal gimnastycznych znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
Skip to content